26. 03 2008

Valtuustokysely tilaajavastuusta

Valtuustokysely 26.3.2008

Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006) eli ns. tilaajavastuulaki tuli voimaan 1.1.2007. Tilaajavastuulain tarkoituksena on edistää yritysten välistä kilpailua ja työehtojen noudattamista. Lain mukaan työn tilaajalla on velvollisuus selvittää sopimuskumppaninsa valmiuksia hoitaa lainmukaisia velvoitteita. Samalla varmistetaan, että alihankkijat ja työvoimaa vuokralle tarjoavat yritykset täyttävät sopimuspuolina ja työnantajina lakisääteiset velvollisuutensa. Asetetut tavoitteet tähtäävät myös alihankkijoiden ja vuokrattujen työntekijöiden työsuhteen vähimmäisehtojen toteutumiseen.

Tilaajan selvitysvelvollisuus kattaa selvityksen siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintä-, työnantaja- ja arvonlisäverorekisteriin. Lisäksi on pyydettävä kaupparekisteriote, todistus verojen maksamisesta tai selvitys verojen maksamisesta, todistus eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta sekä selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista.
 
Vastaavat tiedot on hankittava myös ulkomaalaisista yrityksistä. Selvitykset ja todistukset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia.
 
Tilaajan ei lain mukaan tarvitse pyytää lain 5 §:n 1, 2 ja 5 momenteissa tarkoitettuja selvityksiä ja todistuksia, jos hänellä on perusteltu syy luottaa sopimusosapuolen täyttävän lakisääteiset velvoitteensa toisin sanoen kumppani on valtio, kunta tai yritys, joka on toiminut yli 3 vuotta tai osapuolten välillä on vakiintunut kauppasuhde.
 
Mikäli tilaaja rikkoo selvitysvelvollisuuden, sille määrätään erityinen laiminlyöntimaksu. Päätöksen maksusta tekee lakia valvova työsuojelupiirin työsuojelutoimisto. Maksu on vähintään 1.500 euroa ja enintään 15.000 euroa. Sen suuruus vaihtelee laiminlyönnin vakavuuden mukaan.
 
Tampereen kaupunkiin kohdistuneet tarkastukset ja mahdolliset laiminlyöntimaksut
 
Uudenmaan työsuojelupiiri vastaa tilaajavastuulain valvonnasta Tampereella. Henkilöstöyksikkö on tehnyt kyselyn kaupungin tilaajaorganisaatioiden toiminnasta. Velvoitteiden laiminlyöntejä ei ole todettu eikä myöskään seuraamusmaksuja ole määrätty.
 
Kaupungin organisaation menettelytavoista
 
Kaupungin hankinnat on keskitetty Tampereen Logistiikkaan, joka on panostanut tilaajavastuulain velvoitteiden täyttämiseen. Tilaajana toimii kaupungin organisaatiossa Tampereen Logistiikan lisäksi muitakin toimintayksiköitä kuten auto- ja konekeskus, tilakeskus, katu- ja vihertuotanto sekä yhdyskuntalautakunnan alainen tilaajaorganisaatio.
 
Toimenpiteet, jolla turvataan lain tavoitteet
 
Tampereen kaupunki on noudattanut lakia eikä sen soveltamisessa ole tapahtunut virheellisyyksiä. Tilaajat ovat perehtyneet lain sisältöön ja tuntevat sen mukaiset velvoitteet. Lakiin sisältyvä mahdollisuus erityisen laiminlyöntimaksun määräämisestä tehostaa lain noudattamista.
 
Kaupunginhallitus on antanut 21.5.2007 ohjeen ”Sisäinen valvonta ja hyvä johtamis- ja hallintotapa”. Ohjeessa mallinnetaan hyvää hallintotapaa, siihen liittyvää johtamista sekä sisäisen valvonnan kehittämistä. Ohjeessa otetaan kantaa noudatettavaan sopimuskäytäntöön ja hankintoihin. Siinä todetaan muun muassa:” Kaupungin hankintatoiminnassa tulee noudattaa tilaajavastuulakia. Ennen kuin tilaaja tekee sopimuksen, sen on pyydettävä   tilaajavastuulain mukaiset selvitykset sopimusosapuolelta huomioiden sen, että saadut tiedot, todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia.” Lisäksi ohjeessa suositellaan noudatettavan ”Maanrakennusalan eettiset säännöt” -asiakirjaa.
 
Katu- ja vihertuotannon johtokunta on 19.4.2007 käsitellyt harmaan talouden ehkäisemistä, päättänyt toimista ja antanut tätä koskevat ohjeet. Ohjeissa edellytetään mm. toimituksen aikana kolmen kuukauden välein esittämään verovelka- ja eläkevakuutustodistus tai vastaavat todistukset. Ohjeet on annettu tiedoksi auto- ja konekeskukselle, joka on myös lähettänyt kirjeen tästä uudesta käytännöstä syksyn 2007 aikana urakoitsijoille.
 
Tilaajavastuulaki edellyttää selvitysten hankkimista ennen sopimuksen tekoa. Kaupunki hankkii suurimman osan tilaajavastuulain mukaista selvityksistä jo tarjouskilpailun yhteydessä kaikilta tarjoajilta.
 
Vähäarvoisia tavarahankintoja lukuun ottamatta tarjouspyynnöissä edellytetään, että toimittaja on merkitty ennakkoperintärekisteriin.
 
Kaupunki pyytää jo tarjouksen yhteydessä toimittamaan verovelka todistuksen ja vakuutusyhtiöiden todistukset siitä, että tarjoaja on suorittanut lakisääteiset vakuutusmaksut. Todistukset eivät saa olla 2 kk vanhempia.
 
Yhteenveto
 
Tampereen kaupunki on noudattanut tilaajavastuulain mukaisia määräyksiä tilaajan selvitysvelvollisuudesta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä ja on antanut lakia ankarampia menettelytapaohjeita.
 
Suuri osa tilaajavastuulain edellyttämistä selvityksistä tulee hankittua jo tarjouskilpailun yhteydessä kaikilta tarjoajilta.
 
Laiminlyöntejä tai lain tulkintaan liittyviä ongelmatapauksia ei ole ilmennyt.
 
Valvova viranomainen ei ole määrännyt kaupungille laiminlyöntimaksuja.
 
Koulutuksen ja ohjeistusten kautta kaupunki pyrkii myös jatkossa turvaamaan sen, että tilanne jatkuu hyvänä.
 
Tilaajavastuulakia noudatetaan ja tilaajatoimintoja pyritään kehittämään.
 
Tämä sopii myös uuteen toimintamalliimme erittäin hyvin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.