21. 10 2009

Valtuustokysely huostaanotettujen lasten vanhempien tukemisesta

Valtuustokysely 21.10.2009

1.1.2008 voimaan astuneessa uudessa lastensuojelulaissa (30 § 3 mom.) velvoitetaan kuntaa laatimaan erillinen suunnitelma huostaanotetun lapsen vanhemmille: ”Huostaanotetun lapsen vanhemmille on laadittava vanhemmuuden tukemiseksi erillinen asiakassuunnitelma, jollei sen laatimista ole pidettävä tarpeettomana. Suunnitelma laaditaan tarvittaessa yhteistyössä muun sosiaali- ja terveydenhuollon kuten päihde- ja mielenterveyshuollon kanssa.” Kuntaa velvoitetaan myös seuraamaan, missä määrin näitä suunnitelmia tehdään ja toteutuvatko nämä suunnitelmat.
 
Hallituksen esityksessä tällaista suunnitelmaa perusteltiin muista maista saaduilla kokemuksilla, esimerkiksi Tanskassa huostaanotettujen lasten vanhemmille on määrättävä tukihenkilö. Lisäksi esityksessä todetaan, että uudistuksella halutaan korostaa vanhempien kuntouttamiseksi tarvittavan tuen ja palvelujen merkitystä huostaanoton jälkeen ja sen vaikutusta lapsen kotiuttamisen mahdollistumiseen. Lastensuojelulakimme lähtee pyrkimyksestä perheiden eheyteen, mutta käytännössä huostaanottoprosessiin liittyvä stressi johtaa helposti muutenkin kriisiytyneet vanhemmat sellaiseen tilaan, että lapsen kotiuttaminen käy entistä epätodennäköisemmäksi.
 
Nyt pyydänkin selvitystä siitä, missä määrin Tampereella on näitä suunnitelmia tehty, kuka ne tekee, valvotaanko niitä ja jos valvotaan niin miten. Haluaisin myös kuulla, missä määrin vanhemmille todellisuudessa on palveluja tarjolla ja miten kyseinen uudistus on resurssoitu.

APULAISPORMESTARI KRISTIINA JÄRVELÄN VASTAUS:
 
”Valtuutettu Anna Kontula on pyytänyt selvitystä siitä, onko huostaanotetun lapsen vanhemmille laadittu asiakassuunnitelmia, miten näitä asiakassuunnitelmia on toteutettu ja miten niiden toteutumista on valvottu.
 
Voimassa oleva lastensuojelulaki velvoittaa kuntaa laatimaan huostaanotetun lapsen vanhemmille erillisen asiakassuunnitelman, tarvittaessa yhteistyössä muun sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa, mikäli sen laatimista ei pidetä tarpeettomana. Huostaanotettujen lasten vanhempien kanssa tehtävän asiakastyön tavoitteena on edistää vanhempien kuntoutumista, mahdollistaa yhteydenpito lapseen, sekä luoda edellytyksiä lapsen mahdolliselle kotiuttamiselle ja huostaanoton purulle.
 
Tampereen kaupungissa huostaanotettujen lasten vanhempien kanssa tehdään suunnitelmallista sosiaalityötä pääsääntöisesti päihdetyön, mielenterveystyön ja toimeentulotuen asiakkuuksissa. Vanhemmille tarjotaan saatavilla olevia palveluja ja ohjataan myös vanhemmuutta tukevien kolmannen sektorin palvelujen piiriin. Valtaosa huostaanotettujen lasten vanhemmista on suunnitelmallisen sosiaalityön piirissä, mikä on todennettavissa asiakaskertomuksista. Lisäksi sijoituksen aikana vanhemmat osallistuvat lapsen asiakassuunnitelman tarkistamiseen yhteistyössä sijaishuollon edustajien ja lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa. Asiakassuunnitelmien tarkistamisen yhteydessä arvioidaan aina myös vanhempien tilanne.
 
Lastensuojelulain 30 § 3 mom. mukaisia suunnitelmia laaditaan asiakkaiden kanssa mahdollisuuksien mukaan. Osin tämä johtuu resurssien vähäisyydestä, mutta myös siitä, että joissakin tilanteissa on hyvin vaikea motivoida perheen vanhempia yhteistyöhön sosiaalityöntekijöiden kanssa huostaanoton jälkeen. Huostaanotettujen lasten vanhemmille tehtävien asiakassuunnitelmien laatimista tai niiden toteuttamista ei Tampereella ole seurattu eikä resurssoitu erikseen.
 
Sosiaalityössä vuonna 2010 tehtävällä rakennemuutoksella parannetaan mahdollisuuksia moniammatilliseen yhteistyöhön ja selkeytetään lapsiperheiden sosiaalityön sisältöä. Uudistuksen suunnittelussa huomioidaan huostassa olevien lasten vanhempien sosiaalityön toteuttaminen. Vanhempien asiakasprosessia pyritään arvioimaan yli palvelukokonaisuuksien tarkoituksenmukaisten palvelujen toteuttamiseksi.”

KONTULAN LISÄKYSYMYS 1:
 
Apulaispormestari Järvelän vastauksen pohjalta on ilmeistä, että kaupunki ei toistaiseksi täytä lastensuojelulain vaatimuksia suunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta. Millaisella aikataululla asia aiotaan korjata?
 
JÄRVELÄN VASTAUS (muistinvarainen):
 
Epäkohtia koetetaan koko ajan huomioida paremmin ja oletan, että asia saadaan paremmalle tolalle pikaisesti, mutta viimeistään vuoden 2010 aikana.
 
KONTULAN LISÄKYSYMYS 2
 
Vastauksesta käy myös ilmi, että (huostaanoton tehneiden?) sosiaalityöntekijöiden on haasteellista rakentaa vanhempiin luottamuksellista suhdetta suunnitelman laatimista varten. Luottamuspula ei kuitenkaan voi olla este suunnitelman laatimiselle. Missä määrin järjestelmällämme on valmiutta hyödyntää näissä tilanteissa muita sosiaalityöntekijöitä tai sosiaalialan toimijoita?
 
JÄRVELÄN VASTAUS (muistinvarainen):
 
Vastausta ei pidä tulkita niin, että asiakassuunnitelmat voisivat jäädä tekemättä luottamuspulan takia. Motivaatiovaikeuksilla tarkoitetaan laajemmin huostaanottoprosessiin liittyviä haasteita. Osassa perheistä yhteistyösuhdetta ei ole huostaanottotilanteen arkaluontoisuuden vuoksi saatu aikaan ja silloin vanhempien on vaikea sitoutua toimenpiteisiin. Uusia toimintamalleja kuitenkin etsitään.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.