06. 11 2014

Kirjallinen kysymys ei-työsuhteisten kausityöntekijöiden työluvista

Eduskunnan puhemiehelle

Joka vuosi tuhannet ulkomaalaiset matkustavat Suomeen poimimaan marjoja suomalaiselle metsämarjateollisuudelle. Ulkoministeriö myöntää poimijoille turistiviisumin Schengen- säännösten ja ulkomaalaislain perusteella.

Ulkomaalaislain 79 §:n mukaan oikeus tehdä ansiotyötä ilman oleskelulupaa on muun muassa silloin, kun ulkomaalainen tulee Suomeen marjojen, hedelmien, erikoiskasvien, juuresten tai vihannesten poimintaan tai korjuuseen taikka turkistarhatyöhön enintään kolmeksi kuukaudeksi. Säännös vastaa pienin muutoksin aikaisemmin voimassa ollutta 81 §:ää. Tämän säännöksen esitöiden (HE 28/2003) mukaan turistiviisumi voidaan myöntää vain työsuhteiseen työhön siten, että työnteko-oikeus on rajattu työministeriön ammattiluokituksen mukaisesti vain marjojen ja hedelmien poimintatyöhön. Ammattiluokitus oli tuolloin 412.90.

Aikaisemmin voimassa olleen 79 §:n esitöiden mukaan, johon nykyinen 81 § perustuu ja jonka esitöihin 79 §:ssä viitataan, koskee vain ja ainoastaan työsuhteisia. Voimassa olevan lainsäädännön lähtökohtana on siis, että oikeus tehdä työtä ilman oleskelulupaa on vain silloin, kun kyse on työsuhteisista töistä. Jos kyse on ei-työsuhteisista, tarvitaan työlupa. Oikeus tulla töihin Suomeen ratkaistaan tällöin työ- ja elinkeinoministeriössä ja työ- ja elinkeinokeskuksissa. Ulkoministeriö on kuitenkin vuosia myöntänyt oleskeluluvan työntekoon ei-työsuhteisina pitämilleen luonnonmarjanpoimijoille sellaisen lainsäädännön perusteella, joka ei siihen oikeuta. Myös Schengen-säännökset on tarkoitettu ainoastaan työsuhteisille.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Toimiiko ulkoministeriö lain mukaisesti myöntäessään työsuhteen ulkopuolella työskenteleville luonnonmarjanpoimijoille turistiviisumin, ja mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä taatakseen ulkomaalaisille luonnonmarjanpoimijoille yhdenvertaisen lupakäsittelyn muihin työlupiin nähden?

Helsingissä 5 päivänä marraskuuta 2014

Anna Kontula /vas

Ulkoministerin vastine:

Viisumien myöntäminen Suomeen perustuu viisumisäännöstöön (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 810/2009), joka on osa Euroopan unionin oikeutta. Myös Suomen kansallisessa lainsäädännössä, lähinnä ulkomaalaislaissa (301/2004), säädetään viisumisäännöstöä täydentävästi viisumien myöntämisen ja maahantulon edellytyksistä.

Viisumisäännöstön 1 artiklan 1 kohdan ja 2 artiklan 2 kohdan nojalla viisumi on tarkoitettu maahantuloluvaksi Schengen-alueelle silloin, kun ulkomaalaisen oleskelun Schengen-alueella on tarkoitus kestää enintään 90 päivää 180 päivän ajanjaksolla. Myös ulkomaalaislain 3 §:n 1 momentin 4 kohdassa viisumi on määritelty lyhytaikaisen oleskelun sallivaksi luvaksi. Pidempää yli 90 päivää 180 päivän aikana kestävää oleskelua varten ulkomaalainen tarvitsee oleskeluluvan. Oleskeluluvista säädetään ulkomaalaislaissa.

Pääsääntöisesti viisumilla oleskelevat eivät saa tehdä Suomessa ansiotyötä. Poikkeuksena tästä ulkomaalaislain 79 §:ssä säädetään ulkomaalaisen oikeudesta tehdä ansiotyötä ilman oleskelulupaa. Tämä tarkoittaa, että Suomessa sekä viisumilla että viisumivapaasti oleskelevat saavat tehdä 79 §:ssä lueteltuja töitä enintään kolmen kuukauden ajan ilman oleskelulupaa. Ulkomaalaislain 79 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaisesti oikeus tehdä ansiotyötä on ulkomaalaisella, joka ”tulee marjojen, hedelmien, erikoiskasvien, juuresten tai vihannesten poimintaan tai korjuuseen taikka turkistarhatyöhön enintään kolmeksi kuukaudeksi.” Ansiotyöllä tarkoitetaan ulkomaalaislaissa lain 3 §:n 1 momentin 8 kohdan mukaisesti työskentelyä työ-, virka- tai muussa palvelussuhteessa, jossa työtä tehdään vastikkeellisesti.

Suomeen tulee ulkomaalaisia marjanpoimijoita sekä marjatiloille että metsämarjanpoimintaan. Tilamarjanpoiminta tapahtuu työsuhteessa eli marjatilallinen solmii työsopimuksen marjanpoimijan kanssa. Tilamarjanpoiminnassa on kyse edellä esitetyn mukaisesti ulkomaalaislain 79 §:n 1 momentin 4 kohdan nojalla tehtävästä työstä, jota ulkomaalainen saa tehdä ilman oleskelulupaa enintään kolmen kuukauden ajan. Pidempää oleskelua ja työntekoa varten ulkomaalainen tarvitsee oleskeluluvan.

Työsuhteessa tapahtuvan tilamarjanpoiminnan lisäksi Suomeen tulee vuosittain ulkomaalaisia marjanpoimijoita poimimaan metsämarjoja. Metsämarjojen poimintaan ei sovelleta ulkomaalaislain 79 §:ää, koska metsämarjanpoiminta ei ole työ-, virka- tai muussa palvelussuhteessa tapahtuvaa vastikkeellista työtä. Metsämarjanpoimijat poimivat Suomen metsissä marjoja jokamiehenoikeuden nojalla. Jokamiehenoikeus koskee kaikkia Suomessa oleskelevia, myös ulkomaalaisia, ja jokamiehenoikeuteen perustuen luonnonmarjojen poiminta ja myyminen verottomasti on sallittua kaikille maassa oleskeleville.

Suomen ulkomaanedustustot toimivat viisumisäännöstön ja ulkomaalaislain säännösten mukaisesti myöntäessään enintään 90 päivää kestävää oleskelua varten Schengen-viisumin jokamiehenoikeuden nojalla tapahtuvaa luonnonmarjojen poimintaa varten sekä ulkomaalaislain 79 §:n mukaisesti tapahtuvaa tilamarjanpoimintaa varten.

Suomen ulkomaalaislaki ei tunne erillistä työlupaa. Suomeen työntekoa varten muuttava ulkomaalainen hakee työntekijän oleskelulupaa tai muuta oleskelulupaa ansiotyötä varten. Työnteko-oikeudesta oleskeluluvan nojalla säädetään ulkomaalaislain 78 §:ssä.

Metsämarjanpoimijoiden olosuhteiden parantamismahdollisuuksia on tutkittu viime vuosina. Tuorein selvitys on työ- ja elinkeinoministeriön ja ulkoministeriön asettaman selvitysmies Markku Wallinin selvitys ulkomaalaisten metsämarjanpoimijoiden olosuhteisiin liittyvien epäkohtien korjaamisesta. Selvitys valmistui 28.2.2014. Wallin esittää eri toimenpiteitä marjanpoimijoiden olosuhteiden parantamiseksi. Ehdotukset vaativat lisäselvityksiä, mutta joitain parannuksia on tarkoitus tehdä jo ensi poimintakaudella.

Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2014

Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.