27. 11 2014

Vastalause Työ- ja tasa-arvovaliokunnan mietintöön

PERUSTELUT

Hallituksen esitys sisältää monia hyviä ja kannatettavia uudistuksia, kuten pyrkimys työttömyysturvabyrokratian yksinkertaistaminen. Edelleen valiokunnan mietintö sisältää kannatettavia parannuksia hallituksen esitykseen, näistä merkittävimpänä puhelinkarenssista luopuminen.

Esityksessä on kuitenkin kaksi ongelmallista kohtaa. Ensinnäkin siinä kiristetään alle 25-vuotiaiden koulutusvelvoitetta entisestään, vaikka toistaiseksi ei ole näyttöä siitä, että työttömyysturvan ehdollistaminen olisi ehkäissyt nuorten syrjäytymistä. Päinvastoin, viime vuosien sanktiopolitiikka on yli kaksinkertaistanut tulottomien kotitalouksien määrän. Tulottomien kotitalouksien tilastoissa korostuvat erityisesti alle 25-vuotiaat, todennäköisesti juuri työttömyysturvalainsäädäntöön liitettyjen erityisehtojen vuoksi. Valiokunnan kuulemien asiantuntijoiden mukaan työttömyysturvan katkeaminen johtaa helposti siihen, että nuori ajautuu ulos myös työvoimapalveluista. Siten sanktiot pikemminkin tuottavat nuorten syrjäytymistä kuin ehkäisevät sitä.

Ihmisten asettaminen iän perusteella erilaiseen asemaan on mahdollista vain mikäli erityiskohtelun päämäärä on yhteiskunnallisesti toivottava ja sen saavuttamiseksi suunnatut keinot oikeasuhtaiset. Näiden tietojen valossa olisi alle 25-vuotiaisiin kohdistuva työttömyysturvan ehtojen erityislainsäädäntö purettava tai ainakin tarkasteltava kokonaisuudessaan uudestaan.

Esityksen toinen ongelmakohta on työn vastaanottovelvoitteen laajennukset (tietyin ehdoin) työssäkäyntialueen ulkopuolelle. Vaatimus jopa kolmen tunnin säännöllisistä työmatkoista (esitys sallii poikkeuksena myös huomattavasti pidemmät työmatka-ajat) saattaa muodostua kohtuuttomaksi, jos henkilöllä on esimerkiksi hoivavelvoitteita. Hallituksen esitys luettelee syitä, joiden perusteella henkilöllä olisi pätevä syy kieltäytyä ottamasta vastaan, mutta kun näitä perusteita ei ole nostettu lakiin, jää niiden punninta työvoimaviranomaisen tehtäväksi. Tämä mahdollistaa käytäntöjen (alueellisen) eriytymisen ja tekee lain työttömän näkökulmasta vaikeasti ennakoitavaksi.

EHDOTUS

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että 2. ja 3. lakiehdotus hyväksytään valiokunnan mietinnön mukaisena,
että 1. lakiehdotus hyväksytään valiokunnan mietinnön mukaisena eräillä muutoksilla (vastalauseen muutosehdotukset)

Vastalauseen muutosehdotukset:

Työttömyysturvalaki

2. luku, etuuden saamisen yleiset työvoimapoliittiset edellytykset

-> Poistetaan 13 § (ammatillista koulutusta vailla olevan nuoren oikeus työttömyysturvaetuuteen) sekä pykälään 13 viittaavat 14, 15 ja 16§

2. a luku, työvoimapoliittisesti tuomittava menettely

-> Poistetaan 6 a § (Työstä kieltäytyminen työssäkäyntialueen ulkopuolella)

Vastalauseeni työ- ja tasa-arvovaliokunnan mietintöön hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain, julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain ja kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta HE 162/2014.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.