02. 03 2015

Kirjallinen kysymys itsensä työllistäjien osasairauspäivärahasta

Eduskunnan puhemiehelle

Sairausvakuutuslakiin tuli vuoden 2007 alusta alkaen osasairauspäivärahajärjestelmä, jossa vakuutetulla on mahdollisuus työskennellä osa-aikaisesti ja saada lisäksi osasairauspäivärahaa vähintään 60 sairauspäivärahapäivää kestäneen sairauden jälkeen. Osasairauspäivärahaa maksetaan sairausvakuutuslain tarkoittamalla tavalla työkyvyttömälle työntekijälle tai yrittäjälle.

Itsensä työllistävien yrittäjien joukossa on kuitenkin yrittäjiä, jotka ovat sosiaaliturvan väliinputoajia. He työllistyvät omassa työssään, joten heidät tulkitaan yrittäjiksi ja YEL-vakuutusvelvollisiksi, mikäli YEL-vakuuttamisen raja työtulon osalta ylittyy. Yrittäjän sosiaaliturva on kallis suhteessa freelancerin keskimääräisiin tuloihin, Monet yrittäjistä kokevat, että ansiosidonnaisen työttömyysturvan voimassa olevilla ehdoilla heidän ei kannata tai heillä ei ole riittäviä tuloja vakuuttaa itseään.

Yrittäjien vahvistettu työtulo jää usein matalaksi suhteessa todellisiin työtuloihin, sillä monesti itsensä työllistäjä työskentelee sekä palkkatyössä että yrittäjinä.. YEL-työtulo on keskimäärin noin kolmanneksen alempi keskipalkkaan nähden ja sen on todettu olevan keskimäärin 65 prosenttia verotuksen perusteena olevasta työtulosta (Hyrkkänen, 2009). YEL-työtulo vastaa paremmin todellisia työtuloja aloilla, joilla työtulot ovat suhteellisen matalat. YEL-työtulo ylittää hyvin harvoin 20 000 euroa vuodessa.

Osasairauspäiväraha on itsenäinen etuus, jonka maksamisen edellytyksenä on, että kokoaikaisessa työsuhteessa oleva työntekijä on sopinut työnantajansa kanssa työnsä tekemisestä osa-aikaisesti laissa säädettyjen määräaikojen puitteissa. Näin ollen itsensä työllistävä freelancer ei ole oikeutettu osasairauspäivärahaa, jos tämä lasketaan yrittäjäksi, mutta tällä ei ole varaa maksaa YEL-maksua.

Sosiaali- ja terveysministeriön Yrittäjät 2009 -työryhmä katsoo, että itsensä työllistävien yrittäjien työttömyysturvaa on kehitettävä osana yrittäjien työttömyysturvaa. Kuitenkin edelleen monet itsensä työllistäjät ja freelancerit jäävät vaille osasairauspäivärahaa. Erityisen ongelmallinen tilanne on itsensä työllistäjälle, joka koettaa palata takaisin työelämään ja jolle osasairauspäiväraha olisi kuntouttava toimenpide.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä taatakseen itsensä työllistäjille kokopäiväisiin yrittäjiin ja työntekijöihin nähden yhdenvertaiset mahdollisuudet kuntoutua osasairauspäivärahalla?

Helsingissä 26 päivänä helmikuuta 2015

Anna Kontula /vas

Sosiaali- ja terveysministerin vastine:

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Herra puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Anna Kontulan /vas näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 1183/2014 vp:

Mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä taatakseen itsensä työllistäjille kokopäiväisiin yrittäjiin ja työntekijöihin nähden yhdenvertaiset mahdollisuudet kuntoutua osasairauspäivärahalla?

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

Sairausvakuutuslain mukaisen osasairauspäivärahan tavoitteena on edistää henkilön palaamista kokoaikatyöhönsä. Osasairauspäivärahaoikeuden edellytyksenä on muun muassa, että päivärahan hakijan työaika on ennen osasairauspäivärahakautta tai sitä välittömästi edeltävää sairauspäiväraha- tai kuntoutusrahakautta ollut kokoaikatyön mukainen ja että hän on sopinut työnsä tekemisestä osa-aikaisesti siten, että työaika vähenee vähintään 40 % ja enintään 60 % aikaisemmasta. Yrittäjän oikeus osasairauspäivärahaan edellyttää, että omassa yrityksessä tehty työ vähenee vähintään 40 % ja enintään 60 % aiemmasta osasairauspäivärahakauden ajaksi.

YEL/MYEL-vakuuttamisvelvollisuuden ehdoista säädetään yrittäjän eläkelaissa ja maatalousyrittäjän eläkelaissa. Eläkelaitos vahvistaa yrittäjälle vakuutuksen alkaessa tämän työpanosta vastaavan vuotuisen työtulon. YEL-vakuutus on pakollinen, jos työtulo ylittää 7 502,14 euroa vuodessa vuonna 2015. MYEL-vakuutuksen vastaava tuloraja on 3 751,07 euroa. Vaikka yritystoiminta voi olla pienimuotoista tai osa-aikaista, se kuitenkin vakuutetaan, jos yrittäjän YEL/MYEL-työtulo nousee yli vuosittaisen alarajan. Osasairauspäivärahaoikeutta arvioitaessa yrittäjällä tarkoitetaan henkilöä, joka on yrittäjän eläkelain tai maatalousyrittäjän eläkelain mukaisesti velvollinen ottamaan sanottujen lakien mukaisen vakuutuksen. Siten jos itsensä työllistävä freelancer on yritystoimintaansa perustuen vakuuttamisvelvollinen, yritystoimintaa voidaan pitää kokoaikaisena ja sairauspäivärahaan oikeuttavana. Sen sijaan jos yrittäjätoiminta on niin vähäistä, ettei henkilö ole YEL/MYEL-vakuuttamisvelvollinen, oikeus osasairauspäivärahaan voi syntyä vain yrittäjätoiminnan ohella tapahtuvan kokoaikaisen työsuhteen tai useamman osa-aikaisen työsuhteen perusteella. Osasairauspäivärahan saajia oli vuonna 2014 yhteensä 13 128 henkilöä. Osasairauspäiväraha perustui YEL-työtuloon 578 henkilöllä ja MYEL-työtuloon 202 henkilöllä.

Hallitusohjelman mukaan luovien alojen työntekijöiden sosiaaliturvassa olevat mahdolliset epäkohdat paikannetaan käynnistettävien ja jo tehtyjen selvitysten pohjalta sekä tehdään tarvittavat muutokset. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama Luovilla aloilla työskentelevien ja muiden itsensä työllistävien sosiaaliturvatyöryhmä (STM 2013:34) tarkasteli muun muassa Kelan maksamia päivärahoja ja arvioi, että luovilla aloilla työskentelevien ja muiden itsensä työllistävien voi olla vaikea täyttää osasairauspäivärahan edellytyksiä, koska sen saaminen edellyttää kokoaikatyötä yhden työnantajan palveluksessa tai kokopäiväisenä yrittäjänä toimimista ennen työkyvyttömyyden alkamista. Selvitystensä perusteella työryhmä katsoi, että luovilla aloilla työskentelevillä ja muilla itsensä työllistävillä edellytysten täyttämisen osoittamiseen liittyviä ongelmia voi esiintyä tyypillisesti enemmän kuin muissa ryhmissä. Päivärahaetuuksiin liittyvät näyttö- ja soveltamisongelmat koskevat kuitenkin myös muita kuin luovilla aloilla työskenteleviä tai muita itsensä työllistäviä. Tästä johtuen työryhmä ei esittänyt muutoksia sairausvakuutuslain mukaisia päivärahoja koskeviin säännöksiin. Työryhmä ei ollut yksimielinen.

Ansioperusteisen sosiaaliturvan kehittämiseen liittyvät asiat valmistellaan kolmikantayhteistyössä työelämän osapuolten kanssa. Sosiaali- ja terveysministeriö seuraa toimialaansa kuuluvan lainsäädännön toimeenpanoa ja valmistelee yhteistyössä työnantajia ja palkansaajia edustavien järjestöjen kanssa tarvittavia kehittämistoimenpiteitä.

Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2015

Sosiaali- ja terveysministeri Laura Räty

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.