06. 03 2015

Kirjallinen kysymys kuntoutujien poliittisesta osallistumisoikeudesta

Eduskunnan puhemiehelle

Yksilön mahdollisuus osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan sekä vaikuttaa häntä itseään koskevaan päätöksentekoon on perusoikeus. Perustuslaissa todetaan, että: ”Julkisen vallan tehtävänä on edistää yksilön mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään koskevaan päätöksentekoon.” (11.6.1999/731) Lainsäädännöllä pyritään turvaamaan kansalaisten yhdenmukaiset mahdollisuudet yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Esimerkiksi kuntalaki toteaa kunnalliseen luottamustoimeen osallistumisesta seuraavaa: ”Kunnan luottamushenkilöllä on oikeus saada vapaata työstään kunnan toimielimen kokoukseen osallistumista varten, jos vapaasta sovitaan työnantajan kanssa. Työnantaja ei voi ilman työhön liittyvää painavaa syytä kieltäytyä sopimasta työntekijän osallistumisesta kunnan toimielimen kokoukseen.”(29.6.2006/578)

Kuitenkin työllistymistä edistävän palvelun kohdalla ei luottamustoimea katsota hyväksyttäväksi poissaoloksi, vaikka se tukisi työttömän kuntoutumista työelämään. Työttömyysturvalaissa säädetään oikeudesta työttömyysetuuteen työllistymistä edistävän palvelun ajalta. Sen mukaan työnhakijalla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen kuntouttavan työtoiminnan aikana niiltä päiviltä, joina hän ei osallistu palveluun, ellei poissaolo johdu työkyvyttömyydestä, kerrallaan enintään neljän työpäivän ajalta alle 10-vuotiaan lapsen sairaudesta tai työhaastattelusta tai muusta tähän rinnastettavasta työllistymiseen liittyvästä syystä (30.12.2002/1290).

Koska työttömyysturvalaki ei erikseen huomioi luottamustoimia, ei luottamustoimen ole katsottu olevan riittävä syys poissaoloon työllistymistä edistävästä palvelusta. Luvaton poissaolo, vaikkakin luottamustoimesta johtuva, voi siis johtaa työllistymistä edistävän palvelun keskeyttämiseen sekä kuntoutujan etuuksien alentamiseen. Pahimmillaan luottamustoimen vastaanottaminen ja hoitaminen merkitsee siis kuntoutujalle rangaistusluonteista perusosan leikkausta.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä työllistymistä edistävien palveluiden asiakkaiden poliittisen osallistumisoikeuden turvaamiseksi?

Helsingissä 5 päivänä maaliskuuta 2015

Anna Kontula /vas

Aino-Kaisa Pekonen /vas

Työministerin vastine:

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Herra puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Anna Kontulan /vas ym. näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 1206/2014 vp:

Mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä työllistymistä edistävien palveluiden asiakkaiden poliittisen osallistumisoikeuden turvaamiseksi?

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

Työttömyysturvalaissa tarkoitettuja työllistymistä edistäviä palveluita ovat julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa tarkoitettu työnhakuvalmennus, uravalmennus, kokeilu, työvoimakoulutus ja työttömyysetuudella tuettu työnhakijan omaehtoinen opiskelu, kotoutumisen edistämisestä annetussa laissa tarkoitettu omaehtoinen opiskelu ja kuntouttavasta työtoiminnasta annetussa laissa tarkoitettu kuntouttava työtoiminta.

Työnhakijan osallistuessa työllistymistä edistävään palveluun hänellä voi olla oikeus määrältään korotettuun työttömyysetuuteen. Korotetun työttömyysetuuden tarkoituksena on kannustaa työnhakijoita aktiivisuuteen. Lisäksi palveluiden ajalta maksetaan osallistumisesta johtuvien matka- ja ruokailukustannusten korvaamiseksi kulukorvausta.

Työnhakijan yksittäisiä lyhyitä poissaoloja ei seurata työvoimakoulutuksessa eikä tuettaessa työnhakijan omaehtoista opiskelua työttömyysetuudella julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa tai kotoutumisen edistämisestä annetussa laissa tarkoitetulla tavalla. Työnhakijan edellytetään kuitenkin etenevän opinnoissa normaalisti.

Muiden palveluiden osalta poissaolopäivällä tarkoitetaan päivää, jona palvelua järjestetään ja jona työnhakijan olisi pitänyt siihen osallistua. Jos työnhakija osallistuu palveluun osan päivästä, kyse ei ole poissaolosta.

Koska työnhakijalle ei aiheudu poissaolopäivältä palveluun osallistumisesta johtuvia matka- ja ruokailukustannuksia, kulukorvausta ei makseta poissaolon syystä riippumatta. Jos poissaolon syynä on muu kuin työkyvyttömyys, kerrallaan enintään neljän työpäivän ajalta alle 10-vuotiaan lapsen sairaus taikka työhaastattelu tai muu tähän rinnastettava työllistymiseen liittyvä syy, työnhakija menettää lisäksi oikeutensa työttömyysetuuteen kyseiseltä päivältä.

Työnhakijalla voi olla tarve esimerkiksi asioida eri viranomaisten kanssa työllistymistä edistävän palvelun aikana. Työ- ja elinkeinoministeriön työ- ja elinkeinotoimistoille antamassa soveltamisohjeessa mainitaan, että työnhakija ja työllistymistä edistävän palvelun järjestäjä voivat sopia osallistumispäivän siirtämisestä siten, että työnhakija korvaa poissaolonsa saman kalenteriviikon aikana. Tällaisessa tilanteessa ei ole kyse poissaolosta. Työ- ja elinkeinoministeriö katsoo, että samaa menettelyä voidaan noudattaa esimerkiksi työnhakijan hoitaessa luottamustehtäviä.

Jos työnhakijalla on säännöllisiä luottamustehtäviä, niiden hoitamisesta työllistymistä edistävän palvelun aikana on tarkoituksenmukaista sopia työ- ja elinkeinotoimiston kanssa ennen palvelun alkamista. Palvelu voidaan yleensä järjestää siten, että luottamustehtävien hoito on mahdollista eikä työnhakija joudu olemaan poissa palvelusta.

Työ- ja elinkeinoministeriö pitää aiheellisena, että työttömyysturvalain työllistymistä edistävistä palveluista poissaoloja koskevan säännöksen muuttamisen tarpeellisuus selvitetään ja arvioidaan, tulisiko säännöksessä ottaa huomioon luottamustehtävien hoitaminen. Työ- ja elinkeinoministeriö tulee olemaan asiasta yhteydessä sosiaali- ja terveysministeriöön, jonka toimialaan säännös kuuluu.

Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 2015

Työministeri Lauri Ihalainen

One thought on “Kirjallinen kysymys kuntoutujien poliittisesta osallistumisoikeudesta

  1. Hei Anna, olen vienyt tämän kuntouttavassa työtoiminnassa olevien luottamustehtäväasian Osallistavan sosiaaliturvan työryhmälle. Uskoisin, että sitä kautta tämä saadaan nopeiten muutettua. Ainakin oikeuden lautamiesten oikeus työttömyysturvaan muuttui 1.1.2015 tulleessa ohjeistuksessa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.