04. 06 2015

Kirjallinen kysymys luokkaretkille osallistumisesta

Eduskunnan puhemiehelle

Köyhyys vaikuttaa koko lapsen elämään. Se rajoittaa harrastamista ja vapaa-aikaa, kaventaa tulevaisuuden mahdollisuuksia, vaikuttaa kaveri- ja perhesuhteisiin sekä käsitykseen itsestä suhteessa muihin. Lapset eivät köyhyyden vuoksi voi osallistua samanlaisiin sosiaalisiin toimintoihin ja kulttuuriharrastuksiin kuin ikätoverinsa.

Suomen perustuslain 16 momentissa todetaankin, että: ”Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle yhtäläinen mahdollisuus saada kykyjensä ja erityisten tarpeidensa mukaisesti myös muuta kuin perusopetusta sekä kehittää itseään varattomuuden sitä estämättä.” (11.6.1999/731) Lisäksi perustuslain 6 § sisältää säännökset yhdenvertaisuudesta ja kieltää ihmisten asettamisen eri asemaan ilman hyväksyttävää perustetta.

Opetushallinnon mukaan: ”Opetussuunnitelman mukaisesta opetuksesta ei saa aiheutua oppilaalle kustannuksia, vaan koulujen ylläpitäjien tulee osoittaa resurssit opintokäyntejä, vierailuja ja luokkaretkiä varten. Varojen keruun tulee olla oppilaille ja huoltajille vapaaehtoista. Jokaisella oppilaalla tulee olla mahdollisuus osallistua koulun opetussuunnitelman ja siihen perustuvan vuotuisen suunnitelman mukaiseen toimintaan huolimatta siitä, onko hän tai hänen huoltajansa osallistunut varojen keräykseen.”

Kuitenkin köyhissä perheissä elävien lasten yhdenvertaisuus ei toteudu koulussa. Pelastakaa Lasten Lapsen ääni 2015 –kyselyn mukaan lähes 40 prosenttia vastanneista vähävaraisten perheiden lapsista kertoo jääneensä perheen tiukan taloudellisen tilanteen vuoksi pois koulun järjestämiltä luokkaretkiltä. Koulu toteuttaa näiden lasten kohdalla vakavaa syrjintää eikä lasten yhdenvertaisuus toteudu.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä taatakseen jokaiselle lapselle yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua koulun järjestämiin retkiin ja tapahtumiin?

Helsingissä 4.6.2015

Anna Kontula /vas

Opetus- ja kulttuuriministerin vastine:

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Anna Kontulan /vas näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 22/2015 vp:

Mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä taatakseen jokaiselle lapselle yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua koulun järjestämiin retkiin ja tapahtumiin? Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

Perustuslain 16 § mukaan jokaisella on oikeus maksuttomaan perusopetukseen. Perusopetuslain 31 § mukaan opetus ja sen edellyttämät oppikirjat ja muu oppimateriaali sekä työvälineet ja työ- aineet ovat oppilaalle maksuttomia.

Opetushallitus on antanut vuonna 2006 ohjeet kouluille ja opetuksen järjestäjille kouluretkien järjestämisestä. Opetushallitus on sisällyttänyt nämä ohjeet elokuussa 2014 julkaistuun muistioon koulujen ja yritysten yhteistyöstä.

Opetushallituksen ohjeiden mukaan perusopetusta koskevat säädökset edellyttävät, että opetuksen järjestäjä laatii ja hyväksyy perusopetusta varten opetussuunnitelman. Opetuksen järjestäjän velvollisuutena on myös laatia opetussuunnitelmaan perustuva vuotuinen suunnitelma, jossa määrätään muun muassa opetustunneista, työajoista, opetuksen yhteydessä annettavasta muusta toiminnasta ja koulun ulkopuolella annettavasta opetuksesta. Opetuksen käsite kattaa näin myös kaikki koulun työaikana toteutetut ja vuotuiseen suunnitelmaan kirjatut retket, vierailut ja muun vastaavan koulun ulkopuolella tapahtuvan toiminnan. Ne ovat yhdenvertaista koulun toimintaa muun opetuksen kanssa, joten niiden tulee olla oppilaalle maksuttomia, kuten lainsäädäntö edellyttää. Koulun ulkopuolella annettavalla opetuksella luodaan toimintakulttuuria, johon kuuluu vuorovaikutus ja yhteistyö ympäröivän yhteisön kanssa.

Retkien, leirikoulujen ja vierailujen avulla voidaan myös monipuolistaa oppimisympäristöä ja edistää oppiaineelle ominaisten menetelmien ja työtapojen käyttöä.

Koulujen opetussuunnitelman ja vuotuisen suunnitelman mukaisen retki- ja vierailutoiminnan järjestämisestä aiheutuneet kuljetus- ja pääsymaksukulut ovat osa kunnan opetustoimen kustannuksia. Ylläpitäjän päätösvallassa on siis osoittaa kouluille taloudellisten edellytystensä puitteissa resurssit retkiä, leirikouluja ja vierailuja varten. Tarvittavat resurssit ovat usein varsin kohtuullisia.

Vastaus kirjalliseen kysymykseen KKV 22/2015 vp Koulun opintokäyntejä ja -retkiä, leirikouluja sekä opetukseen liittyviä tapahtumia voidaan tukea oppilaiden ja huoltajien yhteisesti keräämillä varoilla. Varojen keruun tulee olla oppilaille ja huoltajille vapaaehtoista. Jokaisella oppilaalla tulee olla mahdollisuus osallistua koulun opetussuunnitelman ja siihen perustuvan vuotuisen suunnitelman mukaiseen toimintaan huolimatta siitä, onko hän tai hänen huoltajansa osallistunut varojen keräykseen.

Perusopetuslain noudattaminen on koulujen ja opetuksen järjestäjien velvollisuus. Tarvittaessa aluehallinto virastot puuttuvat kantelujen perusteella lain rikkomiseen esimerkiksi jos perusopetuslain maksuttomuussäännöstä on rikottu.

Opetushallitus on parhaillaan valmistelemassa täsmennystä kouluretkiä koskevaan ohjeistukseensa.

Helsingissä 25.6.2015

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.