03. 06 2016

Elämänkatsomustieto vapaasti valittavaksi

LAKIALOITE

laiksi perusopetuslain 13 §:n ja lukiolain 9 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lakialoitteessa esitetään perusopetuslakia ja lukiolakia muutettavaksi siten, että vapaus valita joko elämänkatsomustiedon tai uskonnon opetus koskee jokaista oppilasta uskonnollisen yhdyskunnan jäsenyydestä riippumatta.

PERUSTELUT

Tällä hetkellä elämänkatsomustiedon voi valita ainoastaan oppilas, joka ei kuulu mihinkään uskonnolliseen yhdyskuntaan tai joka tunnustaa sellaista uskoa, jota ei oppilaitoksessa perusopetuslain 9 §:n 1 momentin mukaisesti opeteta. Siten perusopetuslaki ja lukiolaki rajaavat kirkkoon tai johonkin muuhun uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluvien lasten ja opiskelijoiden mahdollisuutta osallistua elämänkatsomustiedon opetukseen.

Tiettyyn kirkkoon tai uskonnolliseen yhteisöön kuuluminen ei automaattisesti tarkoita sitä, että perhe tai opiskelija kannattaisi myös tämän uskonnon opetusta. Jotkut voivat pitää elämänkatsomustiedon tarjoamaa oppisisältöä tähdellisempänä tai kannattaa vakaumustaan vastaavan uskontokasvatuksen järjestämistä mieluummin kodin ja/tai oman seurakunnan toimesta.

Esitystä puoltavat perustuslain uskonnon ja omantunnon vapaus sekä syrjimättömyys uskonnon ja vakaumuksen perusteella. Lakiesitys vahvistaa lasten ja heidän perheidensä katsomuksellista autonomiaa ja varmistaa uskonnollisiin yhdyskuntiin kuuluville saman valinnanvapauden kuin on niihin kuulumattomilla.

Lakimuutos myös vahvistaisi opintojen ja koulun tuntijärjestelyjen jatkuvuutta tilanteessa, jossa liikkuvuus eri uskontokuntien ja/tai uskonnottomuuden välillä on lisääntynyt merkittävästi. Muutoksen jälkeen lapsi voisi perheen niin halutessa jatkaa elämänkatsomustiedon opetuksessa silloinkin, kun hän vanhempineen liittyisi johonkin uskonnolliseen yhdyskuntaan.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavat lakiehdotukset:

Laki

perusopetuslain 13 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan perusopetuslain (628/1998) 13 §:n 6 momentti, sellaisena kuin se on laissa 454/2003, seuraavasti:

13 §

Uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetus

Oppilas voi huoltajan pyynnöstä osallistua elämänkatsomustiedon opetukseen tai sellaiseen perusopetuksen järjestäjän järjestämään uskonnon opetukseen, joka oppilaan saaman kasvatuksen ja kulttuuritaustan perusteella ilmeisesti vastaa hänen uskonnollista katsomustaan.

Tämä laki tulee voimaan * päivänä *kuuta 20**.

Laki

lukiolain 9 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan lukiolain (629/1998) 9 §:n 6 momentti, sellaisena kuin se on laissa 455/2003, seuraavasti:

9 §

Uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetus

Opiskelija voi osallistua elämänkatsomustiedon opetukseen tai sellaiseen perusopetuksenjärjestäjän järjestämään uskonnon opetukseen, joka opiskelijan saaman kasvatuksen ja kulttuuritaustan perusteella ilmeisesti vastaa hänen uskonnollista katsomustaan.

Tämä laki tulee voimaan * päivänä *kuuta 20**.
Helsingissä 3.6.2016

Anna Kontula /vas

 

3 thoughts on “Elämänkatsomustieto vapaasti valittavaksi

  1. Erittäin kannatettava lakiesitys. Saahan kielienkin välillä valita haluamansa.

  2. Ilman muuta kannatettava esitys. Valinnanvapaus tähänkin asiaan!

  3. Onko tämä looginen ja tasa-arvoisuutta edistävä lakialoite LA 37/2016 vielä sivistysvaliokunnalla mietittävänä? Mikä on oletettu eteneminen tässä asiassa? Ilmeisesti edellinen vastaava aloitteenne LA 44/2012 raukesi valitettavasti juuri valiokuntakäsittelyn aikana?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.