12. 06 2020

Kirjallinen kysymys sovitellun työttömyysetuuden ongelmista

Eduskunnan puhemiehelle

Työttömyysturvan maksatuksessa siirryttiin 1.4.2019 alkaen maksuperusteiseen sovitteluun. Osa-aikatyöstä ja alle kaksi viikkoa kestäneestä kokoaikatyöstä ansaitut tulot vaikuttavat sovitellun päivärahan määrään siis maksukuukautena, eikä ansainta-ajankohdalla ole enää merkitystä. Muutoksella pyrittiin tulorekisteriä hyödyntämällä nopeuttamaan työttömyysturvan maksatusta ja tasoittamaan soviteltua etuutta saavien tulovirtaa. Muutos on kuitenkin johtanut myös työsuhteen perusteella työttömiä eriarvoistaviin tilanteisiin.

Maksuperusteinen sovittelu voi aiheuttaa tilanteen, jossa kokoaikaisenkin työttömyyden ajalta maksettu päiväraha maksetaan soviteltuna – tai jätetään kokonaan maksamatta, jos soviteltava tulo on riittävän suuri. Merkitsevää on, onko työsopimus koko- vai osa-aikainen ja mikä on palkan tai muun työstä ansaitun tulon maksupäivä. Näin tapahtuu riippumatta siitä, onko soviteltua etuutta haettu tai onko työnhaku ollut voimassa työsuhteen aikana. Työstä maksettava tulo ei vaikuta työttömyysetuuteen kokoaikaisen työsuhteen päätyttyä, mutta mikäli työsuhde on ollut osa-aikainen tai kestänyt alle kaksi viikkoa, vähentää sen jälkeen maksettu työtulo työttömyysetuutta.

Räikeimmin eriarvoisuus näkyy esimerkiksi siinä, miten työstä maksetut lomaraha ja -korvaukset vaikuttavat etuuden määrään. Työttömyysturvalain ja valtioneuvoston tarkentavan asetuksen mukaan osa-aikatyön ja alle kaksi viikkoa kestäneen kokoaikatyön lomakorvaukset otetaan huomioon sovittelussa maksamisajankohdan tulona. Ne siis vähentävät maksettavaa ansiopäivärahaa riippumatta siitä, miltä ajalta ne on ansaittu tai milloin loma on pidetty. Näin myös silloin, kun osa-aikatyön ajalta ei ole maksettu soviteltua työttömyysetuutta tai vaikka työnhakijaksi olisi ilmoittautunut vasta työsuhteen päätyttyä.

Työstä ansaitut tulot vaikuttavat siis työttömän toimeentuloon eri tavoin riippuen siitä, onko tehty työ ollut koko- vai osa-aikaista. Tämä heikentää osa-aikatyötä tehneen asemaa entisestään. Osa-aikatyö on yleistä pienipalkkaisilla aloilla, kuten kaupan, siivouksen ja ravintolatoiminnan aloilla. Usein työn osa-aikaisuus on vastentahtoista eikä saaduista työtunneista ansaitulla palkalla välttämättä tule toimeen. Silti esimerkiksi työttömyysaikana maksetut lomarahat pienentävät vain osa-aikatyössä olleen työttömän työttömyysetuutta.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miksi lomakorvaus ja -raha otetaan huomioon työttömyysturvan sovittelussa, kun sillä ei ole vaikutusta kokoaikatyössä olleen etuuteen?

Kuinka hallitus aikoo puuttua työttömyysturvan maksuperusteisen sovittelun aiheuttamiin ongelmiin erityisesti tilanteissa, joissa työnhaku ei ole ollut työsuhteen aikana voimassa?

Helsingissä 12.6.2020
Anna Kontula

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.