13. 10 2022

Kirjallinen kysymys korvausten maksamisesta lastensuojelun sijaishuollossa kaltoin kohdelluille

Eduskunnan puhemiehelle

Suomalaisessa lastensuojelun sijaishuollossa on tapahtunut laajamittaista kaltoinkohtelua ja väkivaltaa läpi sen historian.

Vuonna 2011 peruspalveluministeri Maria Guzenina käynnisti selvitystyön lastensuojelun sijaishuollossa vuosien varrella kaltoin kohdelluista. Selvitystä tekemään valikoitui Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitoksen monitieteinen tutkijaryhmä, jonka työ käynnistyi elokuussa 2014. Selvityksen loppuraportti julkaistiin 2016.

Selvitys osoitti, että kaltoinkohtelua ja väkivaltaa oli tapahtunut kaikissa sijaishuollon eri muodoissa. Sijaishuollossa ei ole aina huolehdittu lapsen perustarpeista: ruoasta, terveydenhoidosta

tai sopivasta vaatetuksesta. Haastatteluissa nousi esiin erityisesti sijoituspaikkojen riittämätön tai tehoton valvonta. Haastateltavat olivat sijoituspaikoissaan joutuneet sekä näkemään että kokemaan väkivaltaa.

Raportin julkistamisen jälkeen haastatteluihin osallistuneille järjestettiin oma julkistamistilaisuus, missä he toivoivat valtiollisen anteeksipyynnön lisäksi aineellista hyvittämistä joko vahingonkorvauksina tai terapiakulujen korvaamisena. He myös painottivat, ettei pelkkä anteeksipyyntö ole riittävä vaan lastensuojelun virheet tulisi myös korjata.

Selvityksen seurauksena kaltoinkohdelluille osoitettiin valtiollinen anteeksipyyntö vuonna 2016, muttei korvauksia. Valtiollinen anteeksipyyntö sekä lastensuojelun kehittäminen koettiin ensisijaisina reitteinä hyvittää menneisyyden tapahtumat.

Esimerkiksi Ruotsissa sekä Norjassa vastaavien selvityksien seurauksena kaltoinkohdellut ovat voineet hakea korvauksia. Myös Suomessa on sovellettu vastaavanlaista menettelyä jatkosodan jälkeen internoiduille yksilöille, jotka pystyivät hakemaan korvauksia väliaikaisen lain turvin vuosina 2014–2015.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän / esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Aikooko hallitus jatkaa sijaishuollossa kaltoin kohdeltujen anteeksipyyntöprosessia maksamalla vahingonkorvauksia tai korvaamalla terapiakuluja?

Helsingissä 13.10.2022
Anna Kontula

Lähteet:

Hytönen et al. (2016). Lastensuojelun sijaishuollon epäkohdat ja lasten kaltoinkohtelu 1937–1983.
https://stm.fi/documents/1271139/1359578/Ep%C3%A4kohdat+ja+kaltoinkohtelu+lastensuojelun+sijaishuollossa.pdf/7d87ee52-c8fb-40fa-b63c-7791d4591e53/Ep%C3%A4kohdat+ja+kaltoinkohtelu+lastensuojelun+sijaishuollossa.pdf?t=1429855241000

Kalliomäki (2022). Totuutta selvittämässä, oikeutta etsimässä Suomen totuus- ja sovintoprosessit kansainvälisessä vertailussa.
https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/140256/Kalliom%C3%A4kiHeini.pdf?sequence=2

HE 69/2014 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion korvauksesta eräille internoiduille siviilihenkilöille
https://finlex.fi/fi/esitykset/he/2014/20140069

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.