02. 06 2021

Lakialoite laiksi julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnalle ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lakia julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista muutettavaksi siten, että hankinnoissa huomioidaan kansainväliset ihmisoikeussopimukset ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden tavoitteiden toteutuminen. Tarjouskilpailussa olisi jatkossa arvioitava hankinnan ihmisoikeusvaikutukset, tarjoajan kotivaltion ihmisoikeustilanne sekä kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkauksista johtuvat esteet sekä muut ulko- ja turvallisuuspoliittiset esteet. Ulkoministeriön harjoittaman puolustustarvikkeiden viennistä annetun lain mukaisen valvontatehtävän rinnalle… Lue loppuun

17. 05 2021

Me tarvitsemme hömötiaista

Vielä lasteni aloittaessa koulun 2000-luvun alussa oli hömötiainen Suomessa melko yleinen.  Sitten tapahtui romahdus. Vuonna 2019 hömötiainen julistettiin erittäin uhanalaiseksi. Tärkein syy on metsätalous. Hömötiainen tarvitsee varttunutta metsää, sillä nuorista ja siisteistä talousmetsistä se ei löydä riittävästi syötävää. Tilanne on huolestuttava, eikä vain hömötiaisten osalta. Suomessa pesivistä lintulajeista yli kolmannes on uhanalaisia. Kasvien ja ötököiden… Lue loppuun

14. 04 2021

Toimenpidealoite Ekologisen siirtymän joukkojen perustamiseksi Suomeen

Eduskunnalle Suomi on sitoutunut muuttumaan hiilineutraaliksi yhteiskunnaksi vuoteen 2035 mennessä ja hiilinegatiiviseksi nopeasti sen jälkeen. Muutos edellyttää kasvihuonekaasupäästöjen jatkuvaa ja aktiivista vähentämistä, siis laajoja päivityksiä energian käyttöön, infrastruktuuriin ja materiaalivirtoihin. Samaan aikaan olisi selätettävä myös muita merkittäviä ympäristöhaasteita, Suomen kannalta näistä ehkä merkittävimpänä luonnon monimuotoisuuden väheneminen. Näin valtavaa muutosta ei ole mahdollista toteuttaa ilman laajaa… Lue loppuun

11. 02 2021

AVI määrää: Tampereen terveydenhuollon ajanvaraus on nyt pantava kuntoon

Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto toteaa tuoreessa ratkaisussaan, että Tampereen kaupungin terveydenhuollon ajanvarauskäytännöt ovat edelleen laittomalla tolalla. Valitukset ja kantelut liittyvät muun muassa seuraaviin epäkohtiin: terveysasemille ei annettu aikoja, vaan ihmisiä kehotettiin ottamaan yhteyttä joskus uudestaan, takaisinsoittopyyntöihin on vastattu vasta usean päivän päästä ja hammaslääkäristä ei anneta aikoja, vaan ne luvataan ilmoittaa joskus seuraavan puolen vuoden… Lue loppuun

03. 02 2021

Ulkomaisen työvoiman riistoon puututaan työntekijöiden autonomiaa vahvistamalla

Vasemmistoliiton kansanedustaja, eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtaja Anna Kontula tervehtii ilolla hallituksen esityksiä hyväksikäytön uhrin työnteko-oikeuden laajentamisesta ja kausityöntekijän mahdollisuudesta vaihtaa työnantajaa. Esitykset tulevat tänään lähetekeskusteluun. –  Vaikka esitetyt muutokset ovat melko pieniä, niiden taustalla on iso uutinen: työvoiman hyväksikäyttöön ja ihmiskauppaan liittyvässä politiikassa on vihdoin tapahtumassa paradigmamuutos. Nyt on pysähdytty tunnistamaan ilmiön syitä ja… Lue loppuun

04. 01 2021

Ihminen luotiin työttömäksi

Vuonna 1950 päiviteltiin eräässä Finlaysonin tehtaanlehden kirjoituksessa, miten kaikki yhteiskuntaryhmät vaativat kilvan enemmän ja tehokkaampaa tuotantoa. Teksti muistuttaa, että alkujaan ihmistä ei suinkaan luotu työhön, vaan työttömäksi. Sittemmin asiat alkoivat vähitellen mennä pieleen. Nykyään ihminen on taantunut niin pahoin, ettei selviydy ilman valtavaa määrää kulutushyödykkeitä, ja on siksi pakotettu raadantaan. On syntynyt noidankehä: ”Mitä enemmän… Lue loppuun

11. 12 2020

Ministerivastuupykälä on pantava remonttiin

Arvoisa puhemies, Olen yhtynyt (edellä esiteltyyn) valiokunnan mietintöön ja sen perusteluihin. Haluan kuitenkin nostaa esiin eräitä prosessin kuluessa esiin nousseita kysymyksiä ministerivastuuasioiden sääntelystä. Ensinnäkin on käynyt ilmi, että ministerisyytteen nostamisen edellytyksiä koskeva perustuslain 116 § – eli perustuslakivaliokunnan punnintaa ohjaava säännös – on vaikeaselkoinen, monitulkintainen ja syytteen nostamiskynnyksen osalta epäjohdonmukainen. Sen mukaan syyte valtioneuvoston jäsentä… Lue loppuun

03. 12 2020

Toimenpidealoite laiksi työntekijöiden tuetusta osto-oikeudesta yritykseen

Eduskunnalle Työntekijöiden tuettu osto-oikeus yritykseen eli niin sanottu worker buyout tarkoittaa yrityksen toiminnan uudelleenjärjestelyä tai yrityskauppaa, jossa keskeisenä tekijänä on työntekijöiden taloudellinen osallistuminen yrityksen pääomittamiseen ja useimmiten myös sen hallintoon ja päätöksentekoon. Työntekijöiden tekemät yritysten haltuunotot voidaan jakaa kolmeen tyyppiin. (Vieta 2015) ESOP (Employee Share Ownership Plan), joka on USA:ssa kehitetty malli, jossa yritys myy osakkeitaan… Lue loppuun

13. 11 2020

Lakialoite vankien oikeudesta kirjastopalveluihin

Eduskunnalle ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Aloitteessa esitetään vankeuslakia muutettavaksi siten, että vangin pääsyä vankilan kirjastoon ei voitaisi evätä yleisesti päihtymyksen tai vankilan järjestyksen tai turvallisuuden vaarantamisen perusteella, vaan pelkästään kirjastossa käynnin häiritsemisen perusteella ja vain määräajaksi. Oikeus kirjastopalveluiden käyttöön on keskeinen perustuslaissa ja kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa turvattujen sivistyksellisten oikeuksien sekä sananvapauden kannalta. PERUSTELUT Kirjastoverkosto on Suomen laajin… Lue loppuun

21. 10 2020

Vankiloiden tupakointikielto – paheksun

Otin tänään salissa varsin kriittisen kannan hallituksen esitykseen tupakoinnin totaalikiellosta vankiloissa (HE 165/2020 vp) Kuten hallituksen esityksessäkin todetaan, kyse on laajasta rajoituksesta vankien itsemääräämisoikeuteen. Kiellolla halutaan suojata työntekijöitä ja muita vankeja passiiviselta tupakoinnilta, mikä sinällään on hyvä ja kannatettava tavoite. Perusoikeusrajoituksissa tulisi kuitenkin noudattaa ns. suhteellisuusperiaatetta. Se tarkoittaa, että käsillä olevista vaihtoehdoista tulisi valita aina… Lue loppuun