Eduskunta

25. 08 2022

Kirjallinen kysymys valosaasteen vastaisiin toimiin ryhtymisestä

Eduskunnan puhemiehelle   Valosaasteella tarkoitetaan keinovaloa, joka kohdistuu muualle kuin tarkoitettuun kohteeseensa tai jolla on valaistuksella saavutettua hyötyä merkittävämpiä kielteisiä vaikutuksia. Valosaaste on yksi nopeimmin kasvavista ja laajimmille levinneistä ympäristökuormituksen muodoista. Se aiheuttaa huomattavia ekologisia, terveydellisiä ja taloudellisia haittoja. Maailmanlaajuisen valosaasteen määrä on lisääntynyt rajusti viimeisen kolmen vuosikymmenen aikana. Euroopan unionin alueen väestöstä 99 prosenttia… Lue loppuun

08. 06 2022

Kirjallinen kysymys kukkotipujen tappamisesta

Eduskunnan puhemiehelle Suomessa tapetaan vuosittain yli miljoona kukkotipua, koska niille ei ole käyttöä munijakanojen tuotannossa. Tiput lopetetaan kuoriutumisen ja sukupuolilajittelun jälkeen yleensä hiilidioksidilla. Muita lain sallimia tapoja ovat mekaaniset menetelmät kuten maserointi eli eläimen murskaaminen teloilla tai leikkaavilla terillä sekä sähköllä toimivat tainnutusmenetelmät. Kaikki edellä mainitut tavat saattavat aiheuttaa kuoleman tuskallisesti. Hiilidioksidikaasun hengittäminen on kivuliasta… Lue loppuun

17. 05 2022

Vastaesitys valtioneuvoston selontekoon Suomen liittymisestä Natoon

Alla olevan vastaesityksen jätti Markus Mustajärvi Johannes Yrttiahon kannattamana. Äänestin vastaesityksen puolesta. Asian poikkeuksellisen merkittävyyden vuoksi julkaisen tekstin kotisivuillani. Tekstissä painotetaan asioita hieman eri tavoin, kuin jos olisin sen itse kirjoittanut. Lisäksi en itse kannata neuvoa-antavaa kansanäänestystä Nato-jäsenyydestä. Yhteisissä kannoissa täytyy kuitenkin pikkuisen joustaa. Vastaesitys valtioneuvoston selontekoon Suomen liittymisestä Pohjois-Atlantin liittoon (VNS 3/2022) Perustelut Suomi… Lue loppuun

07. 04 2022

Toimenpidealoite kiukaiden ja takkojen konversiotuen käyttöönoton nopeuttamiseksi

Eduskunnalle Puun polttaminen tulisijoissa, kiukaissa ja kiinteistöjen lämmityskattiloissa on kansallisesti merkittävä päästölähde monille ilmansaasteille, kuten pienhiukkasille ja mustalle hiilelle. Erityisesti mustalla hiilellä on ilmastoa lämmittävä vaikutus. Puun pienpoltto onkin noussutkin 2000-luvun aikana yhdeksi merkittävimmäksi päästölähteeksi, mistä aiheutuu 40 prosenttia Suomen kaikista pienhiukkaspäästöistä ja 55 prosenttia kaikista mustan hiilen päästöistä. Päästöjen lisäksi puun pienpoltto on myös… Lue loppuun

29. 03 2022

Muuttuva maailma tarvitsee muuttuvaa koulutuspolitiikkaa

Vasemmistoliiton ryhmäpuhe eduskunnan täysistunnossa 29.3.2022 koulutuspoliittisen selonteon VNS 1/2021 vp käsittelyn yhteydessä.   Arvoisa puhemies, hyvät edustajat, Olemme vastikään saaneet jälleen ikävän muistutuksen siitä, että ennustettavuuden yhteiskuntapolitiikka on ohi. Vaikka sodat sodittaisiin ja pandemiat väsähtäisivät, ympäristökatastrofi tulee varmuudella pysymään luonamme tässä salissa istuvien loppuelämän ajan. Voi olla, että kukaan meistä ei enää näe maailmaa, jossa… Lue loppuun

24. 03 2022

Eriävä mielipide perustuslakivaliokunnassa

Eriävä mielipide perustuslakivaliokunnan lausuntoon asiassa U 7/2022 (Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2016/399 (Schengenin rajasäännöstö) muuttamisesta)   Yhdymme valiokunnan perusteluissa esitettyihin näkemyksiin ja valiokunnan päätösehdotukseen, mutta kiinnitämme lisäksi huomiota ehdottoman palautuskiellon periaatteen ja oikeuden hakea turvapaikkaa merkitykseen asiassa sekä näitä koskevaan valiokunnan käytäntöön. Palautuskielto, eli kielto palauttaa… Lue loppuun

23. 03 2022

Metsästysrautojen kiellosta ja minkeistä

Tänään eduskunta käsittelee kansalaisaloitetta metsästysrautojen kieltämisestä (KAA 5/2022 vp). Siis niiden, joiden vuoksi viime kesänä jouduttiin lopettamaan useita karhuja. Kirjoitan tätä merkintää ennen käsittelyn alkua, joten se ei ole täysistuntopuheeni, vasta sen hahmottelua. Näin ajattelin kuitenkin sanoa: Kannatan yleistä kieltoa. Myöskään ns. ”hetitappavat” raudat eivät aina tapa heti, vaan tuottavat valtavaa kärsimystä niihin jääville eläimille…. Lue loppuun

03. 03 2022

Lakialoite tahdosta riippumattoman hoidon maksuttomuudesta

Lakialoite laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta Eduskunnalle ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Aloitteessa ehdotetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamista siten, että laissa määriteltäisiin maksuttomiksi sosiaali- ja terveyspalveluiksi myös mielenterveyslain tai päihdehuoltolain perusteella määrätty tahdosta riippumaton hoito sekä tahdosta riippumattomaan psykiatriseen hoitoon määräämisen edellytysten selvittämiseksi järjestettävä tarkkailu. PERUSTELUT Täysi-ikäinen… Lue loppuun

20. 12 2021

Kirjallinen kysymys vankien oikeudesta kirjastopalveluihin ja vankilakirjastotoiminnan kehittämisestä

Eduskunnan puhemiehelle Vankien sivistyksellisistä oikeuksista kirjastopalveluihin on säädetty perustuslaissa, laissa yleisistä kirjastoista ja vankeuslaissa. Perustuslain 16 §:n 2 momentin mukaan julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle yhtäläinen mahdollisuus saada kykyjensä ja erityisten tarpeidensa mukaisesti myös muuta kuin perusopetusta sekä kehittää itseään varattomuuden sitä estämättä. Perusoikeusuudistuksen esitöiden (HE309/1994 vp. s. 64)… Lue loppuun

16. 12 2021

Kirjallinen kysymys maksupalvelujen yhdenvertaisuudesta

Eduskunnan puhemiehelle Yhdenvertaisuuslaissa (1325/2014) kielletään syrjintä henkilöön liittyvän syyn perusteella. Esimerkiksi asuinpaikka, yhteiskunnallinen asema ja varallisuus mainitaan sekä perusoikeusuudistuksen (HE 309/1993 vp) että yhdenvertaisuuslain (HE 19/2014 vp) esitöissä perusteena, joka voidaan katsoa laissa tarkoitetuksi muuksi henkilöön liittyväksi syyksi. Yhdenvertaisuuslaki koskee myös erilaisia maksupalveluja. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta on todennut kulutusluottojen myöntämistä koskevassa lausunnossaan, että kyse on… Lue loppuun